คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า

..."ทำอย่างไรให้วันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นแห่งความร่าเริงตลอด ๓๖๕ วัน ก็คือต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยความดีงาม ไม่ใช่มุ่งแต่จะสนุกสนานแบบโมหะ หลงมัวเมา เราจะต้องคิดดี ตั้งใจดี มีความเพียรพยายาม เราจะเดินหน้า เราจะสร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตของเรามีความดีงาม ความสุขความเจริญ เราจะทำให้สังคมประเทศชาติของเรามีความดีงาม ความสุข ความเจริญ เมื่อตั้งจิตใจได้อย่างนี้ จิตใจเราก็ร่าเริงเบิกบาน เมื่อตั้งใจแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดหาทางปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้เดินหน้า รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ วันขึ้นปีใหม่ก็เปรียบได้กับเป็นจุดท้าทายเราว่าเราจะใช้เวลาเป็นไหม เราจะสร้างความเจริญงอกงาม และความสุขได้สำเร็จหรือไม่ มงคลจะมีมาหรือเปล่า"...

ข้อมูลพัฒนาการ

"คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า" เป็นหนังสือที่คัดเลือก และรวบรวมข้อความจากหนังสือ ๔ เล่ม คือ

  • วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน
  • วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน
  • เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
  • อมฤตพจนา (พุทธศาสนสุภาษิต)
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ISBN-
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง