คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

พ่อแม่นั้นมีอุปการะคุณแก่เรามากมาย ในทางพระศาสนาท่านบรรยายไว้นานัปการ แม้กวีทั้งหลายก็ได้เขียนบรรยายกันไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏเป็นคำกลอนและคำประพันธ์ต่างๆที่บรรยายถึงคุณของบิดามารดา เพื่อให้ลูกได้รู้ตระหนักมองเห็นความสำคัญและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน

Parents provide their children with immense support and assistance. The Buddhist scriptures abound in passages, both in poems and prose, describing the great kindness shown by parents towards their children. These descriptions aim to bring about a recognition in children of their parent's virtue, and to instil a sense of gratitude.

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN974-8417-50-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง