ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้ว ก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเอง เวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการ แต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญา ไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร

Some people are characteristically hot-tempered. As soon as they become angry, they lash out violenty and hurt others. If they are unable to let off steam in this way, they stew in resentment and hostility. When this happens, lovingkindness vanishes without a trace. Anger, on the other hand, Refuses to budge. People may then be at their wit's end-they no longer welcome anger, but they have no idea how to get rid of it.

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก ทำอย่างไรจะหายโกรธ
Robin Moore
ลิขสิทธิ์© สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto) © 2020 - English Edition - Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ISBN974-575-119-7
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง