สิทธิมนุษยชน : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม Hak Asasi Manusia : Keharmonisan Sosial atau Disintegrasi Sosial

ภาษา
แปลจาก สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
Bhikkhu Thitayañño & David, SE. (into Bahasa Indonedia)
พิมพ์ครั้งแรก๗ ธันวาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง