Vesak Day and Global Civilization มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
Ven.Asst.Prof.Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso (Edited by Mr. Robin Philip Moore)
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง