คนไทย สู่ยุคไอที และปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๒) โดยการรวมหนังสือ "คนไทยสู่ยุคไอที" (พิมพ์ครั้งที่ ๕) และ "ปฎิบัติธรรมให้ถูกทาง" (พิมพ์ครั้งที่ ๕๒) พิมพ์เข้าด้วยกัน แจกเป็นธรรมบรรณาการเพื่อถวายพระกุศลแด่ หม่อมเจ้าหญิงพวงรัตนประไพ ชุมพล
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.T42

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง