พุทธธรรม เฉพาะภาพรวม (An Overview of Buddhadhamma) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ หรือธรรมเป็นกลาง

ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา

 • ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ
 • ทำความเข้าใจถ้อยคำ เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ”
 • กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑
 • จากวิถีของปัญหา สู่วิถีของปัญญา
 • บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
 • สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา
 •  

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ หรือทางสายกลาง

ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา

 • บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการที่เป็นมัชฌิมา
 • จากความจริงของธรรมชาติ สู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์
 • จากปัจจยาการของธรรมชาติ สู่อริยสัจสำหรับมนุษย์
 • ทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง
 • คำว่า “อริยสัจ” มีแง่ความหมายที่ควรรู้เข้าใจไว้บ้าง
 • ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
 • อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา
 • กระบวนการดำเนินชีวิตที่ดี เริ่มด้วยมีปัญญานำหน้ากระบวน
 • พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง
 • เอาการฝึกจากข้างนอกเข้าไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตข้างใน
 • เมื่อจบการศึกษา คนก็พัฒนาเป็น “ภาวิต
 • มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู้ความเกษม

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก พุทธธรรม ภาพรวม
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ISBNISBN974-497-408-7
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง