ความรักในทางพุทธ, รักแท้รักเทียม, คู่ครองที่ดี

อยู่ในหนังสือชื่อความจริงเกี่ยวกับความรัก ความโกรธ และความเมตตา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง