ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม?  อ่อนแออย่างไร?  ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้  จับหลักเอาไว้ไม่อยู่  ตั้งหลักไม่ติด  กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย  อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง  แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา  ก็ไปแล้ว  ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา  เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า  เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส  และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ  วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส  วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น  แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย  แต่เป็นปัญหาที่ว่าคนไม่เข้าใจ  คนมองวินัยผิด  ต้องตระหนักว่า  ถ้าไม่มีวินัยแล้ว  โอกาสจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการ...

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ, เมื่อวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป
ข้อมูลพัฒนาการ

1. B--- "ความรุนแรงเกิดความอ่อนแอ"

           พิมพ์ครั้งแรก   สิงหาคม 2550  รวมเล่มครั้่งแรกใน B090

           พิมพ์ครั้งที่ 3    ตุลาคม 2550  รวมเล่มครั้งที่ 3 ใน B090

   B--- "เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป"

           พิมพ์ครั้งแรก   กุมภาพันธ์  2550

           พิมพ์ครั้งที่ 2   สิงหาคม 2550  รวมเล่มครั้งแรกใน B090

           พิมพ์ครั้งที่ 4   ตุลาคม 2550    รวมเล่มครั้งที่ 3 ใน B090

พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ISBN978-974-7489-84-2
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง