รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย P

พบธรรมนิพนธ์ 2 เล่ม

Peace through Freedom and Happiness

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ UNESCO HQ., Paris, France. เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

Prelude to Buddhadhamma

แปลจาก

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง