ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

สมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม

ความยาว ๒:๐๐:๔๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ต่อเนื่องสุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง