ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๐ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล

ความยาว ๐:๔๘:๔๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนโลกถึงกันกว้างใหญ่ แต่ใจคนกลับแคบลง
เรื่องที่ต่อเนื่องมองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง