ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒๐ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น ยามบ้านเมืองเซเขาสร้าง RCA ให้ลูกหลานมั่วสุม

ความยาว ๐:๔๑:๕๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย อธิการบดี ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมาให้เป็นวิถีของสังคมไทย
เรื่องที่ต่อเนื่องวันเกิด เกิดให้เป็น
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง