ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๙ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมาให้เป็นวิถีของสังคมไทย

ความยาว ๐:๔๑:๔๑ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง