ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒

ความยาว ๐:๓๗:๐๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑
เรื่องที่ต่อเนื่องทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง