ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ

ความยาว ๑:๕๑:๒๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
เรื่องที่ควรฟังก่อนเมื่อ D.N.A. เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร?
เรื่องที่ต่อเนื่องสิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง