ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

เมื่อ D.N.A. เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร?

ความยาว ๑:๔๒:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม
เรื่องที่ควรฟังก่อนรัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
เรื่องที่ต่อเนื่องโรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง