ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

ไม่อยากลาสิกขา จะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดามารดา

ความยาว ๐:๔๓:๓๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนสิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย
เรื่องที่ต่อเนื่องแปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง