ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

แปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว

ความยาว ๐:๒๓:๔๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนไม่อยากลาสิกขา จะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดามารดา
เรื่องที่ต่อเนื่องเข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง