ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที

"รายการขอคิดด้วยคน" ขอให้ช่วยค้นหาความสุข

ความยาว ๑:๒๑:๒๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังทีไร ได้สุขทุกที
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ต่อเนื่องจะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง