ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที

ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ

ความยาว ๑:๑๐:๑๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังทีไร ได้สุขทุกที
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น
เรื่องที่ต่อเนื่องงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง