ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที

สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง

ความยาว ๐:๓๘:๕๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังทีไร ได้สุขทุกที
เรื่องที่ต่อเนื่องท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง