ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๗ ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที

พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน

ความยาว ๑:๒๘:๒๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังทีไร ได้สุขทุกที
ข้อมูลเบื้องต้น[0:00:54] พัฒนาข้างนอก vs พัฒนาข้างใน
[0:08:36] การพัฒนาที่แท้จริง
[0:18:43] การจัดการชีวิตเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้าน
[0:35:24] ความสัมพันธ์ของปัญญา พฤติกรรม จิตใจ
[0:41:34] ความสุขที่แท้จริง
[1:03:32] วิวัฒนาการกับการพัฒนา

----------------------------------

[0:18:01-0:18.32] เพราะฉะนั้น เบื้องหลังความตั้งใจ เบื้องหลังพฤติกรรม มีตัวปัญญาความรู้ว่าปัญญารู้แค่ไหน ทำได้แค่ไหน ถ้าคิดให้ละเอียดลึกซึ้ง ก็พฤติกรรมก็มีความซับซ้อนมากขึ้น นี่คือชีวิตของเรานะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอยู่ เรามองจากข้างนอก พฤติกรรมกาย วาจา แต่ว่าลึกเข้าไปก็คือ จิตใจที่ขาดไม่ได้ เป็นฐานของพฤติกรรม แล้วจิตใจนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาความรู้ นี่คือ ทั้งหมดของชีวิตของเรา
เรื่องที่ควรฟังก่อนท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง