ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก

ความยาว ๑:๒๒:๒๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ข้อมูลเบื้องต้น[0:00:53] หลักธรรมบริหารบุคคล หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
[0:25:36] มองงานให้ถูกต้อง พัฒนาตนด้วยการงาน
[0:38:52] ก่อจุดหมายรวม สร้างผลประโยชน์ร่วม ด้วยใจรักด้วยปัญญา
[1:08:45] สู่การพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
----------------------------------

[26:05] “มองงานให้ถูกต้อง” … ชีวิตของเรามาอุทิศให้แก่งาน … หมดไป ๑ ใน ๓ ของชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องเอาดีจากงาน … เราก็สามารถพัฒนาตัว พัฒนาความสามารถอะไรต่าง ๆ จากงาน ... พอเราตั้งจิตถูกต่องาน … จิตใจมันอยู่กับการงานนั้นและมีชีวิตชีวา ... ก็เป็นอันว่าทัศนคติต่อกันระหว่างผู้ทำงาน ... ทัศนคติต่อกิจการทั้งหมด ให้มีใจร่วมกันเพื่อความเจริญงอกงามของงาน แล้วก็ทัศนคติต่อตัวงานที่ทำ ให้มันลงร่องลงทางที่ถูกให้หมด

[39:26] พร้อมกันนั้นก็มี “ความเป็นธรรมเสมอภาค” ... เพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน ... ในความมีส่วนร่วม ไม่ใช่ส่วนร่วมเฉพาะด้านจิตใจรักอย่างเดียว มันร่วมด้วยการที่มีปัญญารู้เข้าใจเรื่องราวด้วย ...

[44:02] คนที่จะชนะเขาด้วยธรรม … ก็ต้องพัฒนาตัวมากและใช้สติปัญญามาก … แล้วในการแข่งขันเราก็ต้อง “ชนะโดยธรรม” ...

[01:14:15] มีการแข่ง ๒ แบบ คือ แข่งกันกับคนอื่น กับแข่งกับตัวเอง … แต่ที่ต้องทำเสมอ ต้องพยายามมองในแง่แข่งกับตัวเอง ต้องทำตัวเองให้พัฒนาไปเรื่อย ๆ … แข่งกับตัวเองก็คือ “การพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด” ------------

----------------------
เรื่องที่ควรฟังก่อนอายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
เรื่องที่ต่อเนื่องรักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง