ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้

ความยาว ๐:๔๗:๐๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม
เรื่องที่ต่อเนื่องมองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง