ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๑)

ความยาว ๑:๐๑:๔๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิถีสู่สันติภาพ
เรื่องที่ต่อเนื่องเริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๒)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง