ธรรมบรรยาย

หมวด ธรรมะกับวิชาการ

ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

จำนวน: ๑๖ ตอน
เวลารวม: ๑๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๕๙:๔๔
๒. ๑:๐๘:๕๓
๓. ๐:๕๘:๑๐
๔. ๐:๕๐:๓๑
๕. ๑:๐๑:๔๖
๖. ๐:๕๙:๔๙
๗. ๐:๕๘:๒๐
๘. ๑:๑๔:๕๑
๙. ๑:๓๓:๓๑
๑๐. ๑:๑๙:๐๕
๑๑. ๐:๔๗:๓๐
๑๒. ๑:๕๘:๑๗
๑๓. ๑:๑๗:๕๘
๑๔. ๑:๐๒:๒๐
๑๕. ๐:๔๑:๑๓
๑๖. ๐:๔๑:๔๕
รวมทั้งหมด ๑๖ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง