ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป

ความยาว ๑:๕๘:๑๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล
เรื่องที่ต่อเนื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง