ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยาว ๑:๑๗:๕๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
ข้อมูลเบื้องต้น[00:01:04] การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาที่ถูกต้อง
[00:26:55] ยั่งยืนบนฐานความสุขอันเป็นอิสรภาพ
[00:41:42] พัฒนาตนสู่พัฒนาโลกอย่างยั่งยืน
[00:54:10] ปัญหาของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
[01:14:13] ทำการงาน ให้รู้ความจริง ให้ได้ประโยชน์
----------------------------------
[01:13:23] …ถ้าเราเป็นตัวจุดเริ่มวิกฤต …เราก็มาเป็นจุดเริ่มของการแก้วิกฤต เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาที่ยั่งยืน …เรามีศักยภาพที่ทำได้ ก็จะต้องมาชักชวนกัน และมีความเข้มแข็งประกอบด้วยปัญญา ที่จะสามารถก้าวต่อไป
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
เรื่องที่ต่อเนื่องการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง