ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

ความยาว ๑:๐๒:๓๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น

[00:48] การทำบุญอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
[11:42] ทำบุญอุทิศผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา ๒๕๓๕

[13:16] ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่างแต่ต้องมีเนื้อใน
[16:26] ถ้ามีเสรีภาพ ถ้าไม่มีดุลยภาพ ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
[21:57] มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อให้ศักยภาพอำนวยผล
[26:30] มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ์
[30:32] เสรีภาพที่เป็นฐานของปัญญา คือธงนำหน้าของประชาธิปไตย
[34:31] สาราณียธรรมเป็นเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคี
[49:09] สถาปนาสาระของประชาธิปไตย

[51:44] ถามตอบคำถามทั่วไป

.............................................

[30:32] ...ในสังคมประชาธิปไตย คนที่จะปกครองตนเองได้ ปกครองกันเองได้ จะต้องใช้ปัญญากันให้มาก จะต้องใช้การคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทำนั้นจะต้องเกิดจากปัญญา การรู้เข้าใจ แล้วก็รู้เข้าใจข้อมูลของเรื่องราวได้ชัดเจน รู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลในเรื่องนั้นๆ รู้เข้าใจเหตุปัจจัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมายังไง มีเหตุปัจจัยมายังไง สืบสาวให้ได้ต้นตออย่างถูกต้อง ก็จะต้องมีการใช้ปัญญาอย่างจริงจัง การใช้ปัญญาอย่างจริงจังจึงเป็นสาระของประชาธิปไตย ก็คือว่าพอเราพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเนี่ย เราก็สามารถใช้ปัญญาได้บริสุทธิ์และเต็มที่ด้วย แล้วเราก็เอาปัญญานี่แหละมาใช้ในการที่จะปกครองกันเอง ในการที่จะจัดสรรอะไรสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ...

 

 
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ต่อเนื่องโลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง