ธรรมบรรยาย

หมวด การเมืองการปกครอง

ธรรมะสู่การเมือง

จำนวน: ๒๑ ตอน
เวลารวม: ๒๑:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๑:๐๒:๓๙
๒. ๑:๐๙:๐๒
๓. ๐:๔๓:๐๘
๔. ๑:๐๑:๔๖
๕. ๑:๐๓:๒๑
๖. ๐:๓๓:๔๒
๗. ๐:๕๘:๕๘
๘. ๑:๐๑:๔๗
๙. ๐:๕๔:๓๓
๑๐. ๑:๓๓:๐๐
๑๑. ๑:๓๑:๑๙
๑๒. ๐:๓๔:๑๓
๑๓. ๑:๐๑:๐๘
๑๔. ๒:๐๐:๓๕
๑๕. ๐:๕๐:๑๖
๑๖. ๐:๓๙:๒๖
๑๗. ๑:๑๐:๓๖
๑๘. ๐:๓๐:๑๐
๑๙. ๑:๒๒:๔๒
๒๐. ๐:๓๘:๐๑
๒๑. ๐:๕๖:๒๘
รวมทั้งหมด ๒๑ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง