ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา

ความยาว ๐:๓๐:๑๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนรัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก
เรื่องที่ต่อเนื่องธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง