ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๑

ความยาว ๑:๐๑:๔๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น[0:00:52] จริยธรรมแบบตะวันตก (ethics)
[0:03:59] ๑. จริยธรรม ในแง่เป็นบัญญติ
[0:06:22] วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
[0:12:16] พอวิทยาศาสตร์เจริญ จริยธรรมเทวบัญชาพลอยตกต่ำ
[0:19:31] จริยธรรมฟื้นขึ้นมาใหม่
[0:25:17] จริยธรรมบนฐานคิดพิชิตธรรมชาติ
[0:29:32] สรุปลักษณะจริยธรรมตะวันตก ๑. เป็นบัญญติ
[0:29:43] ๒. จริยธรรมที่แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์
[0:31:53] ๓. จริยธรรมแบบจำใจ ประนีประนอม
[0:33:34] จริยธรรมที่ไม่ยั่งยืน

[0:34:27] จริยธรรมในมุมมองพุทธศาสนา
[0:39:23] พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา
[0:47:39] จริยธรรมที่แท้เป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิต
               ไม่ใช่บัญญัติ ไม่ใช่จำใจ เป็นจริยธรรมแห่งความสุข
[0:48:32] ภาวะผู้นำ: การเป็นผู้นำในแง่จริยธรรม
[0:51:50] ลักษณะสำคัญ ๒ ประการของผู้นำ: สร้างศรัทธา และประสานความร่วมมือ
[0:55:11] ผู้นำในสังคมประชาธิปไตย
[0:56:24] พระพุทธเจ้า เป็นผู้นำตัวอย่าง
----------------------------------
[0:47:59] ... จริยธรรมที่แท้นั้นเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา หนึ่งแล้วไม่ใช่บัญญัติ บัญญัติเป็นอีกชั้นหนึ่ง มนุษย์ฉลาดแล้วก็ทำขึ้น เป็นเรื่องของอารยธรรม แล้วสองก็เป็นระบบองค์รวม แล้วก็ต้องไม่ใช่จำใจ ต้องพัฒนาให้คนเจริญไปในระบบนี้ จนกระทั่งให้เป็นไปเอง ก็เป็นจริยธรรมแบบไม่จำใจ เป็นจริยธรรมแห่งความสุข ...
เรื่องที่ต่อเนื่องจริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง