ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

สมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม

ความยาว ๒:๐๐:๓๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
เรื่องที่ต่อเนื่องวิถีสู่สันติภาพ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง