ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

ความยาว ๑:๐๑:๐๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น[57:52-59.41] พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก เราก็จะเน้นเรื่องของจุดหมายที่ว่า ภาวะแห่งสันติภายในและสันติภาพภายนอกให้ประสานกลมกลืนกัน มนุษย์จะต้องมีปฏิบัติการที่พร้อมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา คือเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนามนุษย์ เราจึงบอกว่า การศึกษาจะช่วยให้สันติภาพที่แท้จริงเกิดขึ้น “พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก” ก็คือว่า พระพุทธศาสนาสอนระบบการศึกษาที่นำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงของโลก ซึ่งมีความหมายว่า ทั้งสันติภายใน สันติภายนอก ทั้งสันติภาพในความหมายแคบ ๆ ว่าไม่มีสงคราม หรือปราศจากความขัดแย้ง และสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่มเบิกบานผ่องใส
เรื่องที่ควรฟังก่อนสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ต่อเนื่องสมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง