ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

สิทธิมนุษยชน

ความยาว ๐:๓๔:๑๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น[00:00:49] สิทธิมนุษยชน เครื่องหมายการเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรม
[00:02:40] ภูมิหลังของสิทธิมนุษยชน
[00:08:34] ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน
[00:15:59] มีสิทธิมนุษยชนเพื่ออะไร
[00:22:35] ก้าวขึ้นไปสู่สังคมแห่งการเอื้ออาทรต่อกัน
[00:28:38] การพัฒนาให้เป็นจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์

----------------------------------
[00:00:52] สิทธิมนุษยชนนี้ก็ เป็นเรื่องของการที่ มนุษย์เรานี้มาตกลงยอมรับกัน ให้บุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์แต่ละคน ๆ นั้น ได้รับความเคารพนับถือ เอาใจใส่ดูแล คุ้มครองรักษา และให้เขาได้รับประโยชน์ ในการที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ อาจจะพูดว่าอย่างดีที่สุด แล้วก็มนุษย์ที่มาตกลงกันในที่นี้ก็หมายถึงว่า เป็นชุมชนระดับโลก ก็คือองค์การสหประชาชาติ ได้แก่ชาติต่าง ๆ ทั้งหลายในโลกนี้ มาตกลงกันแล้วก็ได้วางเป็นข้อกำหนดขึ้น ซึ่งยอมที่จะให้บุคคลยกขึ้นมาเป็นข้ออ้าง เพื่อจะเป็นหลักประกันหรือเป็นมาตรฐานในการที่เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างดี ได้เข้าถึงความดีงามและประโยชน์สุขที่ควรจะได้รับ

[00:22:35] ถ้าเรามองโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ว่า การมีขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันที่จะช่วยเป็นพื้นฐานให้มนุษย์เนี่ย ได้เข้าถึงชีวิตที่ดีงามสังคมที่มีสันติสุขแล้ว เราก็ไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการมีสิทธิ ใช้สิทธิ พิทักษ์สิทธิ รักษาสิทธิ แต่เราใช้สิทธินี้เป็นหลักประกันพื้นฐานอย่างที่ว่า เป็นฐานที่เราจะก้าวไปสู่สังคมที่ดีงามกว่านั้น ก็อาจจะเรียกว่าเราก้าวขึ้นไปสู่สังคมแห่งการเอื้ออาทรต่อกัน สังคมอย่างนี้แหละจึงจะอยู่ได้และมีสันติสุขที่แท้จริง

[00:32:09] แต่การที่จะเข้าถึงชีวิต สังคมที่ดีงามสูงขึ้นไปได้รับประโยชน์แห่งชีวิตนี้นั้น เรายังมีข้อปฏิบัติอื่นที่จะต้องทำต่อไปอีกมาก ก็คือเราต้องก้าวไปเรื่องศีล 5 หรือทิศ 6 เรื่องอบายมุข เหล่านี้ขึ้นไปพัฒนาชีวิตขึ้นไปอย่างที่ท่านเรียกว่า จากศีลแล้วไปสมาธิปัญญา และเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องในระดับที่เราเรียกว่าศีลนั่นเอง แล้วก็ แต่ก็ต้องระวังด้วยเวลาพูดถึงศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องของจริยธรรม แล้วก็สิทธิมนุษยชนเนี่ย ที่เป็นมาเนี่ยจะมองเน้นในแง่ของการระวังปกป้องตัวเองไม่ยอมให้ผู้อื่นมาละเมิด คล้าย ๆ กับการพิทักษ์สิทธิ เรียกร้องสิทธิ เป็นต้น เมื่ออยู่ในลักษณะเนี้ย ท่าทีก็จะเป็นลักษณะจริยธรรมในเชิงลบ ซึ่งจะต้องระวัง คือจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นจริยธรรมเชิงบวกให้ได้ เป็นจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนพุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๒
เรื่องที่ต่อเนื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง