ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๒

ความยาว ๑:๓๑:๑๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนพุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๑
เรื่องที่ต่อเนื่องสิทธิมนุษยชน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง