ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๓

ความยาว ๐:๓๓:๔๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนจริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๒
เรื่องที่ต่อเนื่องนิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง