ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๒

ความยาว ๑:๐๑:๔๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
เรื่องที่ควรฟังก่อนนิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๑
เรื่องที่ต่อเนื่องนิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๓
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง