ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม

ก่อนมาถึงพระพรหม

ความยาว ๐:๓๐:๑๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดบูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนพรหมพราหมณ์-พรหมพุทธ
เรื่องที่ต่อเนื่องมองพระพรหมให้ถึงรากเหง้าอารยธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง