ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม

มองพระพรหมให้ถึงรากเหง้าอารยธรรม

ความยาว ๐:๕๓:๐๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดบูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนก่อนมาถึงพระพรหม
เรื่องที่ต่อเนื่องเหนือเทพ เหนือพรหม คือธรรมเป็นใหญ่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง