ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

อภิธรรม ๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง

ความยาว ๐:๕๒:๒๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนปฏิกรรม (ตอนที่ ๒) คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า
เรื่องที่ต่อเนื่องพุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๑)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง