ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ

ความยาว ๑:๑๐:๑๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนรักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด
เรื่องที่ต่อเนื่องงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง