ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑

ความยาว ๑:๐๘:๑๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
เรื่องที่ต่อเนื่องทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง