ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์

ความยาว ๑:๐๑:๕๘ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง