ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒

ความยาว ๐:๔๒:๒๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑
เรื่องที่ต่อเนื่องคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๓
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง