ธรรมบรรยาย

หมวด

ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

จำนวน: ๒๐ ตอน
เวลารวม: ๑๖:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๒๙:๕๙
๒. ๐:๕๔:๑๗
๓. ๐:๕๗:๓๒
๔. ๐:๕๓:๓๔
๕. ๑:๐๑:๒๒
๖. ๐:๔๕:๓๗
๗. ๐:๔๒:๒๖
๘. ๐:๔๕:๒๓
๙. ๑:๐๓:๕๖
๑๐. ๐:๔๗:๕๓
๑๑. ๐:๔๙:๔๗
๑๒. ๐:๕๓:๔๓
๑๓. ๐:๕๒:๔๗
๑๔. ๑:๐๐:๕๗
๑๕. ๐:๓๕:๔๘
๑๖. ๐:๓๙:๕๒
๑๗. ๐:๒๗:๕๘
๑๘. ๐:๕๖:๕๕
๑๙. ๐:๒๙:๒๙
๒๐. ๐:๕๗:๐๕
รวมทั้งหมด ๒๐ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง