ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ?

ความยาว ๐:๒๙:๕๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ต่อเนื่องจักรใด ขับดันยุคไอที
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง