ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

จักรใด ขับดันยุคไอที

ความยาว ๐:๕๔:๑๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ข้อมูลเบื้องต้น[05:15] ก็เลยถือโอกาสพูดเล่าให้ญาติโยมฟัง
[18:14] ทีนี้เรื่องที่สองก็มาทำบุญวันอาสาฬหบูชา
[29:20] วันนี้ก็จะคุยให้ความรู้เป็นเกร็ดๆ ไม่ต้องพูดลึกอะไรหนักหนา
[41:48] จนกระทั่งเวลานี้เขาบอกว่าผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมแล้ว

----------------------------------

[45:24-46:16] ก็บอกแล้วว่า cyber space เป็นอวกาศแห่งจินตนาการ ไม่ใช่ของจริง แล้วจินตนาการนี้ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญา ก็เป็นจินตนาการแห่งความเพ้อฝัน แล้วก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมา บางทีก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มาหาผลประโยชน์โดยไม่รู้ตัว หรือบางทีตัวเองก็ทำลายชีวิตทำลายความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง ของสังคมไป โดยที่มัวลุ่มหลง แล้วก็ไม่พัฒนาชีวิตของคนเองตามที่มันควรจะเป็น ใช้เวลาของชีวิตให้เสียไปเปล่าแทนที่สิ่งเหล่านี้จะมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะช่วยพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตของตนเนี่ยต่ำ และเป็นเครื่องเบียดเบียนสังคม ทำให้สังคมเสื่อมโทรมลงไปอีก ซึ่งเวลานี้เรากำลังเป็นปัญหากันมาก
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ?
เรื่องที่ต่อเนื่องธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง