ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด หลักชาวพุทธ

ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์

ความยาว ๐:๒๓:๕๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนเพลง หลักชาวพุทธ
เรื่องที่ต่อเนื่องสวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง